Mountain Passage

Silicon Bronze
126” H x 98” W x 24" D
2006